Vilt bi pollinerar lila växter

Nyskapande, skötsel och kampanj för att gynna tätortsnära pollinatörer i Habo

Med vårt projekt "Nyskapande, skötsel och kampanj för att gynna tätortsnära pollinatörer i Habo" vill vi jobba för att utveckla och förbättra förutsättningarna för vilda pollinatörer  i Habo.

Habo kommun skapar och utvecklar grönstrukturstråk/område i Habo tätort för att gynna pollinatörer, värdefulla växter och biologisk mångfald. Exempel på vad vi gjort hittills:

  • utökat och förbättrat lämpliga habitat,
  • skapat nya boplatser
  • byggt och placerat ut insektshotell,
  • skapat sandbäddar och ängsmarker,
  • anlagt ängar och slänter som främjar pollinatörer,
  • bedrivit grässlåtter,
  • anlagt rabatter med särskilt lämpliga blommor och växter

Vi har satt upp informationsskyltar där vi gjort dessa insatser för att på så sätt skapa intresse och sprida kunskap om våra pollinatörers betydelse. Vi har också skrivit artiklar om ämnet och förberett för tävlingen.

Som ett extra initiativ har vi prövat att ha bikupor på kommunförrådets mark.

Bästa trädgård för vilda pollinatörer 2021 utsedd

Samtidigt ville vi lyfta och synliggöra betydelsen av pollinatörer, biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att ordna en tävling "bästa trädgård för vilda pollinatörer i Habo kommun". På detta sätt ville vi sprida opinion och peppa folk att vara med och gynna vilda pollinatörer på ett kul sätt. 

Under sommarhalvåret 2021 genomförde vi tävlingen. Målgrupp för tävlingen var personer med villaträdgårdar i Habo kommun. Tanken är att tävlingen ska bli återkommande. 

Vill du få inspiration och tips till din trädgård?

Kika bland länkarna i länkboxen.

Projektet "Nyskapande, skötsel och kampanj för att gynna tätortsnära pollinatörer i Habo" har fått finansiering av LONA. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.