Skylt om jättebalsamin och en växt i bakgrunden.

Förebygg och motverka spridning av invasiva främmande arter

Medvetenheten om invasiva främmande arter har ökat och fler gör förebyggande åtgärder, men många gör aktiviteter som kan orsaka spridning.

Invasiva främmande arter sprids av människor, oftast helt omedvetet när man ägnar sig åt sin fritidssysselsättning, framför allt trädgårdsarbete, fiske och båtliv. De invasiva främmande arterna kan orsaka stor skada på miljön och är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. I Sverige ökar dessvärre antalet invasiva främmande arter för varje år.

Habo kommun har i flera år deltagit i nationella informationskampanjer kring invasiva främmande arter tillsammans med drygt 100 andra organisationer. 

– "Vi har varit med i kampanjerna för att hjälpa till att sprida kunskap om invasiva främmande växter och djur och visa vad du kan göra för att förebygga och motverka spridning av dessa", berättar Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg.

I Habo är de vanligast förekommande invasiva växterna parkslide, jättebalsamin, jätteloka och blomsterlupin. Kommunen har satt upp informationsskyltar vid ett antal platser där dessa arter förekommer.

Parkslide.

Parkslide vid Lagget.

Jättebalsamin.

Jättebalsamin bakom vårdcentralen längs med dagvatten-diket. 

Jätteloka.

Jätteloka på gamla tippen Bränninge. 

Mer om arterna i Habo och vad du ska göra med dessa.