Överklagan

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Förvaltningsrätten kan antingen ge dig rätt och upphäva beslutet eller avslå ditt överklagande. Rätten får inte ta ställning till hur lämpligt beslutet är utan bara om det är lagligt. Vissa bestämda grunder måste uppfyllas för att överklagandet ska bifallas.

Är du inte nöjd med förvaltningsrättens avgörande kan du klaga vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha inkommit inom tre veckor från den dag det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

För att ett beslut ska upphävas krävs att någon av följande omständigheter uppfylls

  • Beslutet har inte tillkommit i laga ordning
  • Beslutet hänför sig till något som inte är en kommunal angelägenhet
  • Kommunfullmäktige har överskridit sina befogenheter
  • Beslutet strider mot lag eller annan författning

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725). Bestämmelserna gäller inte om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.