Skötsel av parker och grönområden

Tekniska förvaltningen i samarbete med Habo Bostäder ansvarar för skötsel av grönytor, träd och lekparker på kommunens mark. Kommunen har antagit en grönstrukturplan som vi arbetar efter. Även skogsmark som ligger på kommunens mark sköts efter en plan. I den ingår att ta hänsyn till skogens olika värden. Skogen kan se olika ut, allt från större sammanhängande skogsområden till små trädsamlingar. Ibland fungerar skogen som buller och dammfång mellan en större väg och ett bostadsområde, ibland som vind- och insiktsskydd.

Grönytorna klipps med jämna intervaller enligt kommunens skötselinstruktion för grönytor. I hela Habo kommun finns cirka 17 hektar grönytor som klipps regelbundet av kommunen, vilket motsvarar cirka 24 fotbollsplaner. I grönyteskötseln ingår även planteringar och skötsel av park- och gatuträd, blomplanteringar i urnor och ogräsbekämpning med mera.

Olika grönytor klipps med tre olika intervall:

  • Ytor vid förskolor och skolor samt vissa ytor i centrala Habo har lägst gräs och klipps med tätt intervall, oftast en gång per vecka.
  • Övrig parkmark med gräsytor ska ha ett vårdat utseende med högst 10 cm högt gräs. Det kan vara parker, bostadsområden som är primärt avsedda för att tåla att användas för lek, bollspel, vistelse med mera. Dessa ytor klipps en gång varannan vecka. Efter klippning så trimmas kanter och områden där maskinerna inte kommit åt.
  • På ytor med högt gräs utförs slåtter två gånger per år med slagklippare.

Häckar och buskage som skymmer sikt ska beskäras så snart de bedöms utgöra fara. Samtliga fastighetsägare är ansvariga att sköta häckar och buskage så att trafikfara inte uppstår. Läs mer genom att följa länken Klipp häcken! som finns under Länkar.

Papperskorgar och hundlatriner töms regelbundet, dock minst varannan vecka.

Skogsbruket sköts enligt vår "gröna" skogsbruksplan. Habo kommun har tecknat avtal med företaget SÖDRA om att utföra skötsel.