Planarkitekt som håller i plankarta.

Detaljplanering

Detaljplanerna omfattar i huvudsak tätorterna. Det är den gällande detaljplanen som du ska stämma av med om du funderar på att göra en åtgärd på din fastighet. Gällande detaljplaner styr vad som är möjligt i ett bygglov.

Hur och när används detaljplaner?

Detaljplaner reglerar markanvändningen mer i detalj än övriga plantyper och kan omfatta alltifrån någon enstaka fastighet till flera kvarter. De visar hur allmänna platser som gatu- och parkmark liksom enskild mark ska användas och utformas. I planen läggs också fast hur markägare avser genomföra planen.
 
Detaljplaner fungerar som underlag vid bygglovsprövning, är juridiskt bindande och medför en rätt för markägare att under planens genomförandetid genomföra de åtgärder som planen anger.

Planbesked

Om du avser att vidta en åtgärd som kräver en ny detaljplan ska du ansöka om planbesked. På sidan om planbesked kan du läsa mer om detta beslut.

Planprogram

I de fall där kommunen bedömer att ett planprogram behöver tas fram för att ett underlätta planarbetet kan detta göras. I ett sådant program sätts mål och utgångspunkter för det fortsatta planarbetet. 

Detaljplanens innehåll

En detaljplan består av en plankarta med tillhörande bestämmelser och en planbeskrivning. 

Till planen behöver ibland flera utredningar bifogas. Det kan till exempel vara geoteknisk utredning, arkeologisk utredning, trafikutredning, eller dagvattenutredning.

I en detaljplan anges vilken genomförandetid planen har. Denna kan vara från fem till femton år. Under den tiden får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot fastighetsägarens vilja utom i undantagsfall.