Tillgänglighet på allmänna platser och i publika lokaler

I Habo kommun jobbar vi med att göra de gemensamma miljöerna tillgängliga för alla. Vi vill skapa en miljö som är tillgänglig oavsett om du har funktionshinder eller kör med barnvagn.

Det finns krav på tillgänglighet om du ska bygga nytt i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Tillgänglighetskraven gäller också om du ska bygga om eller ändra en byggnad.  

Sedan år 2001 finns det bestämmelser med krav om att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i lokaler dit allmänheten har tillträde, så kallade publika lokaler, och på allmänna platser. Det innebär att krav på tillgänglighet ställs i efterhand på befintliga platser och lokaler. 

Vem är ansvarig?

Det är du som huvudman eller ägare till en allmän plats eller en lokal som är ansvarig för att kraven är uppfyllda. 

För ett enkelt avhjälpt hinder ligger ansvaret på den eller de som rättsligt råder över att hindret kan åtgärdas. Det kan både vara en byggnads ägare eller en verksamhetsutövare som hyr en lokal. 

För arbetslokaler är arbetsgivaren ytterst ansvarig, du kan läsa mer om tillgängliga lokaler på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Allmänna platser och områden för andra anläggningar

En allmän plats är en plats eller ett område som enligt detaljplan är avsett för ett gemensamt behov, det kan till exempel vara en gata, en park eller torg. Andra områden som ska vara tillgängliga är exempelvis begravningsplatser, fritidsområden, campingplatser, småbåtshamnar, friluftsbad eller parkeringsplatser utomhus. Då gäller kraven på tillgänglighet och användbarhet även för den mark som ligger i direkt anslutning till anläggningen om den behövs för att den ska kunna användas. Det kan bland annat handla om utformning av gångytor med kontrastmarkering, belysning, tillgängliga parkeringsplatser eller att göra en ramp. För allmänna platser ska det kunna gå att använda en större utomhusrullstol som har en vändcirkel på 2 meter i diameter. 

Publika lokaler

En publik lokal är en lokal dit allmänheten har tillträde. Det kan till exempel vara en buss- eller järnvägsstation, reception, idrottsanläggning, bibliotek, restaurang eller en affär. Vid nybyggnation av en publik lokal granskas tillgängligheten redan i bygglovsskedet. Har du en befintlig lokal kan du behöva göra en del enklare åtgärder för att lokalen ska anses vara tillgänglig. Åtgärder som kontrastmarkeringar, ledstänger, dörröppnare, orienterande skyltning och teleslingor räknas som ett enkelt avhjälpt hinder. 

I en publik lokal ska även frångängligheten uppfyllas, det vill säga att en person med rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna utrymma en byggnad på ett säkert sätt. 

Tillsyn

Byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn av tillgänglighetsfrågor. Har du synpunkter angående tillgänglighet för publika lokaler eller allmän plats ska du vända dig till bygglovsenheten.

Regler

ALM 2

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader. 

HIN

Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.