Kontakta tekniska förvaltningen

E-post

E-post skickas enligt principen fornamn.efternamn@habokommun.se
Funktionsmejl:
GIS (Geografiska Informationssystem), mbk@habokommun.se
Plan- och exploateringsenheten, plan@habokommun.se
Bygglovsenheten, bygg@habokommun.se
Kostenheten, koket@habokommun.se
Gata/park-enheten, gata@habokommun.se

Felanmälan teknisk försörjning, vardagar 08.00-16.00

Larm och kommunens fastigheter 036-442 83 63
Gator, vägar, ledningsnät, vatten, avlopp och reningsverk 036-442 80 00

Felanmälan vatten och avlopp, efter kontorstid

036-13 71 43

Förvaltningsadministration

Svante Modén, teknisk chef, 036-442 83 65 
Kristina Pettersson, förvaltningsadministratör, 036-442 83 63 
Malsor Limani, GIS-samordnare, 036-442 83 71
Therese Mattisson, miljöingenjör, 036-442 80 69

Gatu/parkenhet

Mikael Norell, gatu/parkchef, 036-442 83 67
Fia Wadman, gatu/parkingenjör, 036-442 82 35
Christian Ekblom, gatu/parkingenjör, 073-270 38 92
Jonas Johansson, arbetsledare gata/park, 036-442 83 69 

VA-enhet

Marie Wikander Ederfors, VA-chef, 036-442 81 71
Fredrik Bengtsson, VA-ingenjör, 036-442 83 70
Uriah Funaro, arbetsledare VA, 036-442 82 90 
Kundtjänst, VA 036-442 83 59

Plan- och exploateringsenhet

Linda Tubbin, plan- och exploateringschef, 036-442 81 37
Mari-Helene Opdal, planarkitekt, 036-442 81 38
Kajsa Rieden, planarkitekt, föräldraledig
Johanna Schönberg, planarkitekt, 036-442 83 78

Bygglovsenhet

Emilia Svenningsson, bygglovschef, 036-442 83 79
Vedran Madura, bygglovsingenjör, 036-442 83 17
Sabina Silver, bygglovshandläggare, 036-442 83 72
Josef El Masry, bygglovsingenjör, 036-442 83 91
Tina Hjortsöe, administratör/handläggare, 036-442 82 31 

Fastighetsenhet

Nermin Avdic, fastighetschef, 036-442 83 76 
Robert Karlsson, byggnadsingenjör, 036-442 83 05
Yasir Al-Ameeri, byggnadsingenjör, 036-442 83 73 
Jenny Nätt, servicechef, 072-08 56 311

Kostenhet

Lena Bergström, kostchef, 036-442 82 13
Jonna Ekstrand, biträdande kostchef, 036-442 82 12