Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen består av fyra enheter, kansli- och kommunikationsenheten, ekonomienheten, HR-enheten och IT-enheten. Kommundirektören är chef för kommunledningsförvaltningen.

Kansli- och kommunikationsenheten 

 • Vid kansli- och kommunikationsenheten förbereds ärenden som ska behandlas vid sammanträden med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
 • Här registreras alla handlingar som kommer in och som är av betydelse för verksamheten.
 • Här finns kommunens centralarkiv, där alla nämndernas handlingar förvaras från 1863 och framåt.
 • På enheten arbetar också kommunens kommunikatörer. 
 • Kansli- och kommunikationsenheten har ansvaret för kommunens telefonväxel och receptionen i kommunhuset.

Ekonomienheten

 • Ekonomienheten samordnar budget- och flerårsplanearbetet, upprättar bokslut samt samordnar den löpande ekonomiska uppföljningen.
 • Kommunens kravverksamhet
 • Medelsförvaltning

HR-enheten

 • Löner till kommunens anställda och arvoden till förtroendevalda.
 • Pensionsfrågor
 • Personalpolitik, arbetsmiljö och hälsa.

IT-enheten

 • IT-enheten svarar för inköp, drift, och installation av datorer och servrar med tillbehör, samt för drift av verksamhetssystem och serverpark.
 • IT svarar också för helpdesk för kommunens IT-användare .
 • Vidare kan IT-enheten bistå förvaltningarna med stöd för verksamhetsutveckling med inriktning på informationssystem, såväl som stöd för projektledning för införande av verksamhetssystem.

Kommunledningsförvaltningen ansvarar även för frågor kring näringsliv, övergripande miljö- och hållbarhetsfrågor och digitalisering. Kommunstyrelsen är politiskt ansvarig för förvaltningen.