Flygfoto över planområde.

Detaljplan för Äspered 1:38

Detaljplanens syfte är att planlägga för cirka 12 villatomter på fastigheten Äspered 1:38 i Furusjö.

Syftet med framtagande av detaljplanen är att planlägga för cirka 12 villatomter. Området ligger beläget vid Furusjön och är inte planlagd sedan tidigare. Befintliga fastigheter längs Furusjön är huvudsakligen fritidshusbebyggelse. 

Habo kommun gav ett positivt planbesked för framtagande av detaljplanen 2016 och planarbete startade under 2017. Planen har varit vilande sedan 2020 och startades upp igen under 2023. 

Trafikverket tar fram en vägplan för en regional gång- och cykelväg längs väg 1819 mellan Furusjö (Sjövägen) och halvvägs till Habo tätort. På längre sikt ska Mullsjö och Habo tätort knytas samman med gång- och cykelväg.   

En förutsättning för att få igenom detaljplanen har varit att gång- och cykelvägen blir verklighet. Vägplanen förväntas vara klar under 2024 och planerad byggstart för gång- och cykelvägen är 2025-2026. 

Tidplan 

Samråd: preliminärt hösten 2024
Granskning: Kvartal 1 2025
Antagande: Kvartal 3 2025