Hembesök

I socialtjänstlagen står det att alla kommuners socialnämnder har till uppgift att göra sig väl förtrogna med äldre personers levnadsförhållanden i kommunerna. Det anges också att Socialnämnden ska bedriva uppsökande verksamhet där man upplyser om socialtjänstens verksamhet för att på så sätt främja förutsättningarna till goda levnadsförhållanden.

Som ett steg i det jobbar Habo kommun med att öka kunskapen hos medborgarna om vilka hjälp- och stödinsatser som kan fås av kommun och primärvård. Arbetet ska även öka kunskapen om fallförebyggande insatser samt försöka förbättra livssituationen för anhöriga så att de i större utsträckning orkar med sin dagliga situation.

Undersökning bland kommunens 80-åringar

Habo kommun jobbar med att kartlägga hälsan och boendet bland kommunens 80-åringar. Målgruppen är personer som under året fyller 80 år och som idag inte har stöd eller hjälp från äldreomsorgen. Under året kommer man få ett brev hemskickat om erbjudande om hembesök. Hembesöket är frivilligt och kostnadsfritt. Vid hembesöket kommer vi att informera om vilka stöd- och hjälpinsatser som finns att ansöka om i Habo kommun. Vi kommer även att informera om vilka personer som man kan ta kontakt med, exempelvis biståndshandläggare och arbetsterapeut. Dessutom ingår information om olika frivilligorganisationers arbete och fallförebyggande rådgivning.

Vid första kontakttillfället kommer du få information om vilken handläggare som kommer att besöka dig.