Vatten och avlopp

Här hittar du information om dricksvatten, avloppsvatten och dag- och dräneringsvatten. Du kan även läsa om vilka regler och taxor som gäller.

Ledningsnätet

Ledningsnätet består av ca 10 mil kallvattenledningar som förser abonnenterna med dricksvatten. Det finns ca 10 mil avloppsledningar som transporterar avloppsvatten till reningsverken för rening innan vattnet går ut i vattendragen. Systemet innehåller dessutom ca 6 mil dagvattenledningar som transporterar bort regn- och smältvatten i huvudsak via fördröjningsmagasin eller våtmark, där rening sker, eller direkt ut i vattendragen.