Karta som visar Lundgatan

VA-arbete Lundgatan, Habo

Habo kommun förnyar vattenledningar i Lundgatan, Habo.

Det här gör vi

Området har varit särskilt drabbat av akuta vattenläckor under flera års tid. De ledningar som finns i området idag är från 1970-talet. För att kunna upprätthålla standarden på vattenledningsnätet och minska antalet akuta lagningsarbeten behöver ledningarna bytas. Arbetet innebär även att gatan får en ny beläggning och ny belysning när allt är klart.

Tidplan

Eftersom området är väldigt stort är det nödvändigt att sprida ut arbetet över en längre tidsperiod. Planeringen utgår från att genomföra förnyelse på 1-2 gator per år, förutsatt att tillräckliga resurser finns tillgängliga.

Första gata att förnyas är Lundgatan 60-69 vilket görs under våren 2024. Information om tidplan för övriga gator kommer att meddelas längre fram. Innan arbete startar skickas mer information ut till boende på aktuell gata.

Så här påverkas du som bor i området

Respektive väg som är aktuell för arbete kommer behöva stängas av i etapper under byggnationen. Det innebär att boende kommer behöva parkera längs med gatan under de tider då man inte kommer in till sin fastighet med bilen. I vissa fall kommer trafik till fastigheterna kunna ledas om via befintliga gång- och cykelvägar. Brevlådor och soptunnor kan behöva flyttas tillfälligt. Varje fastighetsägare meddelas detta då det blir aktuellt.

Arbetet innebär också att det kan behöva grävas en bit in på tomtmark för att koppla in den nya vattenledningen. Detta kan innebära ingrepp i murar och häckar som är placerade ovan ledningen. Habo kommun byter enbart huvudledningen i gatan samt servisledningar fram till förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten är den punkt på ledningen där ansvaret övergår från kommun till fastighetsägare, normalt placerad ca 0,5 m utanför tomtgräns där det även finns en avstängningsventil till fastigheten. Ledningar inne på fastigheterna och fram till förbindelsepunkten ansvarar fastighetsägaren för.

Under tiden arbetet pågår kommer vattnet till boende att behöva stängas av vid något eller några tillfällen. Detta gäller för ett större område än bara den aktuella gatan som berörs av arbetet. Det kan också bli aktuellt med provisoriska vattenledningar som läggs på mark för att förse fastigheter med vatten under pågående arbete.

Läs mer om ledningsförnyelse.