Strandskydd och strandskyddsdispens

Strandskydd finns längs med hav, sjöar och vattendrag i Sverige. Skyddet sträcker sig generellt 100 meter upp på land och lika långt ut i och under vattnet.

Vissa områden har ett utvidgat skyddsområde och i Habo gäller strandskydd på 200 meter för Alvasjön, Hornsjön, Domneådammen, Risbrodammen, Stråken samt Knipesjön. För Vättern gäller ett utvidgat strandskydd på 300 meter.

Om du vill göra en åtgärd inom strandskyddat område behöver du först en strandsskyddsdispens. Byggnadsnämnden kan besluta om en dispens när det finns ett särskilt skäl och åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte.

När en dispens givits för byggnader eller anläggningar inom ett strandskyddat område bör det finnas en fri passage till strandkanten. Passagen är till för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet.