Naturvård och parker

Naturvård handlar om att skydda värdefulla naturområden, men också om att möta människans behov av att använda naturen och det som naturen ger. Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta den väl.

I kommunen finns olika typer av grönytor som sköts på olika sätt efter skötselplaner, du kan läsa mer om kommunens grönområden och parker på våra undersidor. Bland annat kan du där ta del av den grönstrukturplan som kommunen antog år 2011.