Medelstora förbrännings-anläggningar

Bestämmelser för medelstora förbränningsanläggningar. Med en medelstor förbränningsanläggning avses en anläggning där den sammanlagda installerade tillförda effekten är högst 50 MW, men minst 1 MW.

Förbränningsanläggningar kan omfattas både av skyldigheten att registreras enligt Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar och krav på anmälan eller tillstånd enligt miljöprövningsförordning (2013:251).

Registreringsplikt

Medelstora förbränningsanläggningar med anläggningseffekt mellan 1 och 50 megawatt omfattas av registreringsplikt hos tillsynsmyndigheten enligt Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

  • En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har en högre anläggningseffekt än 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2024.
  • En anläggning som tagits i bruk innan 19 december 2018 och har som högst anläggningseffekt på 5 megawatt, måste vara registrerad senast 1 januari 2029.

Du gör registreringen till miljöförvaltningen via e-post, miljo@habokommun.se
Om länsstyrelsen har tillsyn på din anläggning registrerar du hos Länsstyrelsen.

Registrerade anläggningar

Varje tillsynsmyndighet är skyldig att hålla ett register över medelstora anläggningar och publicera uppgifter ur registret på sin webbplats. 

För närvarande har vi inga registrerade anläggningar.

Anmälan/tillstånd

Det framgår i 21 kapitlet miljöprövningsförordning (2013:251) om du behöver lämna in en anmälan eller söka tillstånd enligt miljöbalken innan du startar verksamheten.

  • Anläggningar som omfattas av 21 kap 11 § miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 40.60) ska anmälas till miljönämnden. Använd blanketten "Anmälan om miljöfarlig verksamhet”. Läs mer på sidan Anmälan eller ändring av miljöfarlig verksamhet
    Miljönämnden fattar sedan ett beslut med försiktighetsmått.

Taxor och avgifter

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. Anmälningspliktiga verksamheter får därefter en årlig tillsynsavgift. Läs mer om miljönämndens taxor på sidan Taxor och avgifter