Sandbädd och informationsskylt.

Stötta vilda pollinatörer och biologisk mångfald

Vilda pollinatörer är livsavgörande för ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden på vår planet. Habo kommun jobbar i flera projekt och dessa vill vi uppmärksamma i samband med LONA-dagarna 26-27 augusti 2023.

Den minskande biologiska mångfalden och utrotningen av arter är en viktig fråga - vi har för länge sedan passerat en hållbar nivå. De vilda pollinatörerna och pollinering är viktiga ekosystemtjänster och avgörande för att människan ska kunna odla grödor och få tillgång till mat. En stor del av livsmedelsförsörjningen är beroende av pollinering och ungefär 90 % av jordens vilda växter får åtminstone delvis hjälp med pollinering av vilda pollinatörer.

Vad kan du göra?

Att göra sin trädgård till ett paradis för pollinatörer och andra insekter är inte svårt. Här är några exempel på vad du kan göra:

 • Tänk igenom hur din trädgård ser ut – kan de vilda pollinatörerna hitta både mat och boplats inom rimligt avstånd?
 • Vilken typ av växter har du i trädgården? Finns blomning i trädgården under hela säsongen?
 • Klipp gräsmattan lite mer sällan
 • Låt maskrosorna vara och se dem som mat till insekter istället för ogräs
 • Hoppa över att klippa hela gräsmattan och låt en del av den bli ängsmark!
 • Kratta inte undan löven utan låt dem bli gödning
 • Låt nedfallna stammar och större grenar bli hem för olika sorters kryp och insekter
 • Ställ ut ett litet grunt vattenbad för insekter att dricka från och fyll på dagligen när det är soligt och torrt
 • Plantera några träd, bär och blommor (sälg, lavendel, vårkrokus, scilla, smultron, mynta, ljung) som pollinatörer gillar.
 • Sätt upp ett bihotell eller anlägg en hög med sand för bin att bo i.
 • Byt växter med vänner och bekanta för att förnya din trädgård på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt!

Vad gör Habo kommun?

Pollinatörerna behöver livsmiljöer som innehåller strukturer som tillgodoser behovet av bra boplatser och goda möjligheter till föda. Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen på Habo kommun jobbar i flera projekt för att stötta vilda pollinatörer.

Alla tre projekten får finansiering genom LONA, statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. 

Förutom att jobba i projekt bedriver kommunen också regelbunden skötsel och utveckling av grönytor, träd och lekparker på kommunens mark. I detta arbete ingår bland annat att ta hand om planteringar och skötsel av park- och gatuträd, blomplanteringar, ogräsbekämpning, bekämpning av invasiva främmande arter (IAS) och mycket mer. Det finns god kompetens och intresse inom kommunen för att ta hand om och utveckla detta.

Tidigare avslutade projekt med LONA-finansiering

Nyskapande, skötsel och kampanj för att gynna tätortsnära pollinatörer i Habo.

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är livets många olika former på jorden. Det innebär att vi har flera olika ekosystem och naturtyper som utgör livsmiljöer; många olika arter i livsmiljöerna och ekosystemen; och dessutom genetisk variation inom varje art. Biologisk mångfald kan förenklat beskrivas som ett mått på hur många olika levande organismer det finns och innefattar allt i naturen.

Vad är en ekosystemtjänst?

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor. Dessa tjänster produceras av ekosystemen och är alltså gratis. Exempel på ekosystemtjänster är pollinering (som utförs av pollinerande insekter eller andra djur), skydd mot naturkatastrofer som översvämningar och jordskred, vattenrening via till exempel våtmarker eller musslor, skadedjursbekämpning (som utförs av naturliga fiender, kan vara både insekter, svampar, bakterier och virus), grönytor för rekreation, reducering av partikelhalter och växthusgaser samt bildandet av bördig jord.