Enskilt avlopp

Det är viktigt att rena avloppsvatten som kommer från hushåll, både permanent- och fritidsboende. Reningen förhindrar spridning av smittämnen och förhindrar övergödning av sjöar och vattendrag.

Fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet måste ha ett enskilt avlopp. Enskilda avlopp klassas som miljöfarlig verksamhet och kräver tillstånd från miljönämnden.

Enskilda avloppsanläggningar består i huvudsak av två delar:

  1. Den första, till exempel en tre-kammar-brunn, har till uppgift att förbehandla avloppsvattnet genom att avskilja och lagra de grova föroreningarna.
  2. Den andra delen är en behandlingsdel. Till exempel en infiltration eller markbädd (konstgjord infiltration). Den har till uppgift att ”rena” avloppsvattnet innan det når grundvattnet i marken eller ytvattnet i sjöar och vattendrag.
    Det krävs ett skyddsavstånd på minst 1 meter till högsta grundvattennivå eller berg under infiltrationen.

Observera att regn- och dräneringsvatten inte får anslutas till fastighetens avloppsanläggning.

Latrin från torrtoalett klassas som kommunalt avfall. Ska du själv ta hand om det ska det anmälas till kommunen via e-tjänsten Anmälan om torrtoalett.

Vattenskyddsområde

För att minska risken för förorening av vattendrag eller vattentäkt är det viktigt att skyddsavstånden följs. Det är markbeskaffenheten som är avgörande för hur stort skyddsavståndet blir.