Neonskylt på ett hustak med ordet Habo.

Översiktsplan 2040

Habo kommun har en kommunomfattande översiktsplan. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen den 26 mars 2020.

Översiktsplanen behandlar den framtida utvecklingen av Habo kommun och är en beredskap för den långsiktiga utvecklingen. Översiktsplanen redovisar hela kommunens geografiska yta men också fördjupade kartor över Baskarp, Brandstorp, Fagerhult, Furusjö, Habo och Västerkärr.

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt hur den bebyggda miljön ska bevaras och utvecklas och vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.

”Den hållbara kommunen för hela livet” är den övergripande visionen för Habo kommuns långsiktiga utveckling. Översiktsplanen redovisar övergripande mål, strategier och riktlinjer för att ge uttryck för kommunens ambitioner när det gäller den framtida utvecklingen och vägen dit.     

De sex övergripande mål som har tagits fram inom översiktsplanearbetet tar avstamp i visionen och ska styra Habo kommuns utveckling när det gäller mark- och vattenanvändning. 

  • Starkt näringsliv
  • Attraktiv livsmiljö
  • Hållbar infrastruktur
  • Rekreation för livskvalitet
  • Resurseffektiv & klimatsmart kommun
  • Levande landsbygd.