Förtroendevald politiker, hantering av personuppgifter

Här hittar du information om hur vi hanterar personuppgifter om dig som är förtroendevald politiker.

Personuppgiftsansvar

Kommunstyrelsen eller annan nämnd där du är ledamot, ersättare eller har insynsplats är personuppgiftsansvarig för sådan behandling som omfattar administrationen av sammanträden och övrig representation för ledamöter och ersättare. 

Kommunstyrelsen är ansvarig för behandling kopplat till utbetalning av arvoden och ersättningar (HR-enheten) samt administrationen kopplat till teknisk utrustning till exempel telefon och läsplatta som du får låna under din tid som förtroendevald (IT-enheten).

Ändamålen och rättslig grund

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Ansvarig nämnd eller styrelse behandlar ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, partibeteckning, födelsedatum, tid som förtroendevald, vilka uppdrag du haft samt yttranden och förslag i beslutsprotokoll.

Kommunstyrelsen (HR-enheten) behandlar även personnummer och bankuppgifter för utbetalning av arvoden och ersättningar. 

Om du är ordinarie ledamot i styrelse eller nämnd kommer kommunstyrelsen att behandla ditt foto och publicera det på kommunens webbplats. 

Uppgifter om dig som du inte lämnat själv

När du tillträder som förtroendevald ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige får vi ditt namn, personnummer, partibeteckning och uppdrag från Länsstyrelsen. Detta sker vid varje ny mandatperiod eller vid fyllnadsval.

Om du valts till ledamot eller ersättare i någon nämnd hämtar vi ditt namn, personnummer och adress från kommuninvånarregistret.

Mottagare av dina uppgifter

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av systemleverantörer som nämnden har anlitat i egenskap av personuppgiftsbiträden, vid till exempel support. I dessa fall regleras behandlingen av dina personuppgifter med stöd av ett personuppgiftsbiträdesavtal. 

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till mottagare i samband med att vi skickar nämndens beslut till annan nämnd eller styrelse inom kommunen, andra myndigheter, företag, föreningar eller privatpersoner som ska ta del av nämndens beslut. 

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till den som begär ut en sådan handling eller information där dina personuppgifter finns i enlighet med offentlighetsprincipen som regleras i Tryckfrihetsförordningen.

Dina personuppgifter som finns i kallelser och beslutsprotokoll kommer att publiceras på kommunens webbplats. Detta gäller inte handlingar som omfattas av sekretess. 

Tredje land

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES. 

Lagringsperiod

Dina personuppgifter kommer att sparas under din tid som förtroendevald. När du slutar med samtliga uppdrag kommer ditt namn, personnummer, partibeteckning och tjänstgöringstid att bevaras. Dina uppgifter som finns i protokoll och allmänna handlingar kommer att bevaras i kommunens arkiv.

Dina kontaktuppgifter kommer att gallras i samband med att du slutar samtliga uppdrag. Dina bankuppgifter som finns i bokföringsunderlag kommer att gallras efter sju år.

Därutöver bevaras dina personuppgifter i enlighet med nämndernas respektive informationshanteringsplan. 

Förekomst av automatiska beslut och profilering

Nej. 

Dina rättigheter

Du är välkommen att kontakta ansvarig nämnd om du har frågor om vår behandling och om du vill utöva dina rättigheter. Vänd dig i första hand till respektive nämndsekreterare som du når via kommunens växel 036-442 80 00. 

Vilka är dina rättigheter? 

Du har alltid rätt till:

  • information om hur vi behandlar dina personuppgifter
  • tillgång till (registerutdrag) de personuppgifter som vi har sparade om dig.

Under vissa omständigheter har du rätt till:

  • rättelse av dina personuppgifter
  • radering av dina personuppgifter om det inte strider mot annan lagstiftning
  • begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • att göra invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter
  • att dra tillbaka ett samtycke. 

Om du vill veta mer om vad som gäller särskilt för de olika rättigheterna kan du läsa mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.