Biologisk återställning i Vätterbäckarna

I Habo kommun är vätterbäckarna de högst prioriterade bäckarna i regionen när det gäller biologisk återställning. Arbete med att åtgärda naturliga lekplatser för olika fiskarter pågår.

Åtgärder inom biologisk återställning kan vara att ta bort sådant som hindrar fiskens vandring. Det kan också vara att bygga nya fiskvägar, så kallade omlöp. Biotopvård innebär att man bland annat lägger ut lekgrus och sten, skapar strömmande vatten och bevarar död ved. Ibland sätts utrotade arter ut.

I Hökesån har arbetet pågått i flera år. Laggaredammen är utriven och bäckfåran är återställd uppströms bland annat genom att till Spinnaredammen har öppnats. Hökesån fyller också en viktigare funktion i produktionen av smolt (öringungar) än vad man tidigare trott.

Nykyrkebäckens, Skämningsforsåns och Pirkåsabäckens lekplatser är i stort sett åtgärdade.

I vätterbäckar Knipån och Hornån fortsätter arbetet med att återställa. 

Vandringsleder och tavlor med information håller på att ställas i ordning. Där får besökaren kunskap om bäckarna, naturen och kulturlämningar.