Karta som visar arbetenas etappindelningen

VA-arbete Fagerhult

Habo kommun förnyar vatten- och spillvattenledningar i Fagerhult, öster om väg 195, under 2023-2024.

Det här gör vi

De ledningar som finns i området idag är från 1960-talet. För att kunna upprätthålla standarden på ledningsnätet behöver ledningarna förnyas innan de blir för gamla och uttjänta. Det innebär att nya vatten- och spillvattenledningar kommer att läggas. Arbetet innebär även att gatan får en ny beläggning och ny belysning när allt är klart.

Arbetet med ledningsförnyelse sker etappvis. Kartan ovan visar en preliminär arbetsordning. Den kan komma att ändras. Ny beläggning och ny belysning innefattar samtliga gator öster om väg 195, även Björkvägen

Entreprenad

Habo kommun har handlat upp entreprenaden för VA förnyelse i Fagerhult. Uppdraget tilldelades Skanska Sverige AB. Habo kommun har anlitat konsultfirman WSP Sverige AB för byggledning. Byggledaren från WSP kommer vara kommunens representant på byggarbetsplatsen och tillsammans med kommun och entreprenör hantera syner, dialog med fastighetsägare och intressenter, besiktningar med mera.

Så här påverkas du som bor i området

Under byggnationen kommer framkomligheten i området kraftigt påverkas under perioder. Respektive väg kommer behöva stängas av under byggnationen. Det innebär att man kommer behöva parkera längs med gator i området under de tider då man inte kommer in till sin fastighet med bilen.

Brevlådor och soptunnor kommer behöva flyttas tillfälligt. Varje fastighetsägare meddelas detta då det blir aktuellt. Hur de praktiska frågorna hanteras för respektive fastighet löses genom dialog mellan entreprenör, byggledare, kommun och fastighetsägare.

Provisoriskt vatten kommer behöva läggas till flera fastigheter. Detta kommer mer information om när det blir aktuellt.

Läs mer om ledningsförnyelse.