Karta som visar arbetenas etappindelningen

VA-arbete Fagerhult

Habo kommun förnyar vatten- och spillvattenledningar i Fagerhult, öster om väg 195, under 2022-2024.

Det här gör vi

De ledningar som finns i området idag är från 1960-talet. För att kunna upprätthålla standarden på ledningsnätet behöver ledningarna förnyas innan de blir för gamla och uttjänta. Det innebär att nya vatten- och spillvattenledningar kommer att läggas. Arbetet innebär även att gatan får en ny beläggning och ny belysning när allt är klart.

Arbetet med ledningsförnyelse sker etappvis. Ny beläggning och ny belysning innefattar samtliga gator öster om väg 195

Tidplan

Arbetena startade i mars 2022 med ledningsförnyelse i Tennisvägen.

Upphandling för resterande etapper planeras ske våren 2023 och arbetena beräknas vara färdiga under 2024.

Dagvatten

I samband med att nya vatten- och spillvattenledningar förläggs så kommer även dagvattenledningar dras fram till de fastigheter som inte har detta sedan tidigare.

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som rinner av från hårdgjorda ytor såsom tak, garageuppfart och vägar. Det är viktigt att inget dagvatten är kopplat till spillvattenledningen (spillvatten är vatten från toalett, bad, disk och tvätt) då detta orsakar onödig belastning på reningsverket.Även dräneringsvatten, det vill säga vatten som avleds under mark runt hus och andra byggnader, ska vara kopplat på dagvattenledningen.

Detta innebär att när VA-förnyelsen är klar så behöver du som fastighetsägare se till så att eventuellt dagvatten från din tomt som är anslutet på spillvattenledningen kopplas om till dagvattenledningen. 

Ledningar över tomtmark och ändrade servislägen

På ett antal ställen går den nuvarande ledningssträckningen över tomtmark. Vid förnyelsen kommer de nya ledningarna istället placeras i gatan i så stor utsträckning som det är möjligt. Detta för att kommunen ska kunna ha tillgång till ledningarna för tillsyn och underhåll utan att behöva gå in på tomtmark.

Det innebär att ett antal fastigheter kommer få en ny anslutningspunkt. Dessa fastighetsägare kommer att kontaktas separat med information om detta.

I några fall har det inte varit möjligt att förlägga ledningarna i gatan. Då kommer de fortsatt behöva gå över tomtmark. Fastighetsägare som kommer ha kommunala ledningar på sina tomter kommer kontaktas för överenskommelse om ledningsrätt. Detta behövs för tillträde till marken samt för att trygga ledningarnas läge för framtiden.

Ersättning

För fastigheter som får en tillkommande dagvattenservis eller om servisläget för vatten och spillvatten ändras utgår ersättning för detta. Ersättningen täcker en del av kostnaden för ledningsarbeten inne på tomten och utgörs av en grundersättning plus meterersättning. De fastighetsägare som är berörda av detta kommer få separat information utskickad.

Läs mer om ledningsförnyelse.