Byggnadsinventering

Kulturhistorisk inventering och karaktärisering av Habo tätort, övriga orter och kyrkbyar.

Under år 2021 genomfördes tre översiktliga kulturhistoriska inventeringar för Habo tätort, övriga orter (Baskarp, Brandstorp, Fagerhult, Furusjö och Västerkärr), samt för kyrkbyarna (Habo kyrka, Brandstorps kyrka och Gustav Adolf). Jönköpings länsmuseum utförde inventeringarna som finns dokumenterade i två olika rapporter samt i ett kartskikt.

Inventeringarna redovisar områden som är särskilt karaktäristiska och enskilda byggnader som bedömts vara värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt.

Inventeringarna är ett kunskapsunderlag som kan ligga till grund för handläggning av ärenden, både som planerings- och beslutsunderlag.