Ortofoto över Tumbäck och planområdet markerat.

Ändring av detaljplan för Kämparp 1:8 m.fl

Habo kommun ser ett behov av att möjliggöra detaljhandel med skrymmande varor inom Habo tätort och har därför tagit fram ett förslag till ändring av gällande detaljplan för Kämparp 1:8 med flera.

Fastigheterna Kämparp 1:23 och Kämparp 1:13 ligger i den södra delen av Tumbäcks industriområde och bedöms vara lämpliga att pröva för användningen genom en ändring av gällande detaljplan. Fastigheterna är strategiskt lokaliserade nära väg 195 och Hjovägen och trafik behöver inte passera genom befintligt industriområde.

Den gällande detaljplanen möjliggör industriändamål inom området. För att bedriva skrymmande handel exempelvis med byggvaror, vitvaror, fordon eller liknande krävs det en ändring av detaljplanen.

Planen förväntas antas i byggnadsnämnden 19 juni 2024.

Antagandehandlingar

Tidigare handlingar

Tidplan

Samråd: 15 januari-19 februari 2024
Granskning: 29 april- 20 maj 2024
Antagande: 19 juni 2024