Fotomontage över föreslagen bebyggelse inom planområdet.

Detaljplan för del av Stora Kärr 8:1

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse vid korsningen Munkvägen-Kråkerydsvägen i Habo.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för ca 30 nya bostäder på del av Stora Kärr 8:1 i Habo. Området har markanvisats av kommunen till två byggaktörer som avser uppföra flerbostadshus i två respektive fyra våningar på platsen. Planområdet omfattar ungefär 0,65 hektar och utgör en mindre del av den större kommunägda fastigheten Stora Kärr 8:1.

Idag är området planlagt för allmän platsmark med parkändamål. Marken är obebyggd och består av en gräsbevuxen yta. Terrängen inom området är varierande och sluttar huvudsakligen svagt ner mot nordväst.

Detaljplanen antogs i byggnadsnämnden 18 januari 2024.

Kortfattad presentation av detaljplaneförslaget

Här kan du se en kortfattad presentation av planförslaget

Antagandehandlingar

Tidigare handlingar

Tidplan 

Samråd: 21 augusti - 18 september 2023
Granskning: 24 november - 22 december 2023
Antagande: 18 januari 2024