Den hållbara kommunen för hela livet

Habo kommuns vision är att vara den hållbara kommunen för hela livet. Det vill vi ska genomsyra all vår verksamhet och utgöra färdriktningen i allt arbete som vi utför.

I Habo kommun ska alla få plats och känna sig välkomna oavsett ålder, etniskt ursprung, kön eller religion. Oavsett när i livet och hur livssituationen ser ut, vill vi att Habo kommun ska väl fungerande, välkomnande och inkluderande. Detta gäller såväl de människor som bor och arbetar här, som dem som besöker vår kommun, samt företag och andra organisationer som finns etablerade här.

Habo kommun ska därutöver vara hållbar. Vi vill hushålla med de resurser vi fått och använda dem på bästa sätt. Vi ska ta ansvar för och ta väl hand om vår miljö, ekonomi och andra resurser på ett sätt som gör att Habo kommun kan fungera väl idag - och samtidigt skapa goda möjligheter för kommande generationer.

Fokusområden för samhällsutveckling

För att nå visionen om den hållbara kommunen har kommunfullmäktige antagit tre stycken fokusområden för samhällsutveckling:

  • Ett starkt lokalt näringsliv
  • Bostäder för hela livet
  • Psykisk hälsa

Kommunen kan inte styra över dessa fokusområden helt själv, men kan vara en möjliggörare i utvecklingsprocesser som har påverkan på den långsiktiga utvecklingen på hela samhället. Det lägger grunden till morgondagens välfärd och i den rollen samverkar kommunen med många olika parter som exempelvis föreningar, regionen, näringslivet, angränsande kommuner och Jönköping University, förutom att kommunen själv också är en omfattande leverantör av välfärdstjänster inom utbildning, omsorg, hälso- och sjukvård, teknisk service, kultur och fritid.

Ett starkt lokalt näringsliv

Ett starkt lokalt näringsliv bidrar till att en god välfärd kan bevaras och utvecklas. En god utveckling inom fokusområdet med fler företag som växer och anställer personal, fler nystartade företag samt fler företag som väljer att flytta till Habo leder exempelvis till att skatteintäkterna ökar och ger förutsättningar för att pendlingen kan minska, vilket kan få goda miljömässiga effekter som resultat. Ett levande näringsliv skapar optimism och ett samhälle som är rustat för att möta framtidens utmaningar på ett bra sätt.

Bostäder för hela livet

Bostäder för hela livet har prioriterats eftersom det finns ett stort behov av en större variation av boendeformer om Habo kommun ska kunna leva upp till visionen om den hållbara kommunen för hela livet. Detta oavsett om man är barn, sammanboende, ensamstående, senior eller omsorgstagare. En god utveckling inom fokusområdet ger en större valfrihet, stärker den lokala handeln och tjänstesektorn och ger en ökad möjlighet att kunna utveckla och behålla serviceutbudet till kommuninvånarna. Att ge möjligheter till en ökad omflyttning inom kommunen leder också till ökade skatteintäkter och en positiv befolkningsutveckling.

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa har prioriterats på grund av att den psykiska ohälsan har ökat, inte minst bland yngre kvinnor. Det är betydelsefullt att kunna öka hälsan och att befolkningen blir friskare och mer välmående. Detta leder till färre sjukskrivningar, bättre resultat i skolan och en ökad social hållbarhet i hela samhället. Det är viktigt att Habo kommun verkar för ett jämställt samhälle där alla har samma möjligheter.

Fokusområden för verksamhetsutveckling

Kommunfullmäktige har även antagit tre fokusområden för kommunens interna verksamhetsutveckling:

  • Enkel och tillgänglig service
  • Mod och innovation för effektiv resurshantering
  • Attraktiv arbetsgivare.

Enkel tillgänglig service är en grundförutsättning för att kommunen ska ha förtroende hos invånarna och att kommunens verksamheter upplevs som attraktiva och värdeskapande. De önskvärda effekterna är snabba handläggningstider, fortsatt hög servicenivå, gott bemötande och frigjorda resurser.

Mod och innovation för en effektiv resurshantering kommer att krävas för att kunna möta framtidens utmaningar, inte minst de demografiska. Resurserna måste prioriteras till rätt saker och de måste nyttjas på rätt sätt. Innovationer och digitalisering ska genomföras med största möjliga effekt på resursförbrukning och en ökad kvalité. Prioriteringar måste göras och mod att våga göra satsningar som ligger i framkant inom vissa områden bör uppmuntras. De önskvärda effekterna är en ökad kvalité i verksamheten och en kostnadseffektiv verksamhet.

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en absolut förutsättning i framtiden för att kunna rekrytera och behålla personal. Det finns redan nu ett antal bristyrken inom kommunens verksamheter och olika åtgärder kommer att krävas för att kommunen fortsatt ska kunna vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden framöver. De önskvärda effekterna är nöjda och engagerade medarbetare som är goda ambassadörer för Habo kommun som arbetsgivare. Låga sjuktal och möjlighet att framgångsrikt rekrytera personal inom samtliga yrkesgrupper är också en viktig framgångsfaktor.