Kalkning av sjöar och våtmarker

För att hejda försurningens skadliga inverkan kalkar kommunen regelbundet sjöar, våtmarker och vattendrag. Kalkningen görs från helikopter eller båt.

Ett mycket stort hot mot mångfalden av växter och djur är den ökade surhetsgraden. Våra vatten och marker är dåligt skyddade mot dagens kraftiga nedfall av försurade luftföroreningar.

Utsläppen har minskat de senaste åren, men kalkning krävs fortfarande många år framöver. En generell följd av försurningen är att antalet växt- och djurarter minskar.

Kalkning sker över våtmarker och mindre sjöar inom följande avrinningsområden:

  • Nykyrkebäcken
  • Skämningsforsån
  • Rödån
  • Svedån
  • Gagnån
  • Hornån
  • Knipån
  • Hökesån