Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra och delta i samhället på lika villkor som andra.

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar.

Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas.

Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste man söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har du rätt att ansöka om hjälp och stöd för att klara din vardag utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa med funktionsnedsättning (LSS).

Ansökan och förfrågningar

Ansökan eller förfrågning gör du hos kommunens biståndshandläggare.