Styrelser och nämnder

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och nämnderna utses av kommunfullmäktige. Nämnderna ansvarar för sina respektive fackområden. Ansvaret är reglerat i respektive nämnds reglemente som kommunfullmäktige har beslutat om. 

I Habo kommun finns förutom kommunstyrelsen sex nämnder:

  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Byggnadsnämnden
  • Fritids- och kulturnämnden
  • Miljönämnden
  • Socialnämnden
  • Valnämnden

Nämndernas sammanträden är inte offentliga, men du kan ta del av besluten genom att läsa respektive nämnds protokoll som publiceras här på webbplatsen.