Första sidan av dokumentet "Riktlinjer för bostadsförsörjning 2017-2020"

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunfullmäktige i Habo kommun antog den 31 augusti 2017 riktlinjer för bostadsförsörjning.

I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) står att varje kommun ska ta fram riktlinjer för hur de ska planera för kommunens bostadsförsörjning. Habo kommun har nu tagit fram riktlinjer för bostadsförsörjning och de antogs av kommunfullmäktige den 31 augusti 2017. Kommunen har tidigare inte haft sådana riktlinjer.

Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar så att alla i kommunen kan leva i goda bostäder. Riktlinjerna tar upp kommunens mål för bostadsbyggandet och utvecklingen av bostadsbeståndet samt vilka insatser kommunen ska göra för att nå de uppsatta målen. Riktlinjerna redogör även för vilka nationella och regionala planer och program som man tagit hänsyn till i arbetet med riktlinjerna.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen bygger på analyser av det befintliga bostadsbeståndet, den demografiska utvecklingen, bostadsbehoven för särskilda grupper och efterfrågan på bostäder.