Logotyp för LONA

Stöd för lokala naturvårdssatsningar

Staten har avsatt pengar för att stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Detta är även ett sätt att bidra till att vi når våra miljökvalitetsmål. Projekt kan få bidrag med upp till 50%.

Alla föreningar, intresseorganisationer, privatpersoner, stiftelser och kommuner kan söka bidrag för lokala naturvårdsprojekt. Alla kan komma med egna idéer på projekt eller samverka med kommunen för att genomföra projekt. Alla ansökningar görs till kommunen och kommunen är projektansvarig.

En ansökan varje år

Sista datum för ansökan är 1 december varje år inför det kommande året. Kommunen söker bidraget genom att ansöka och registrera projektet i LONA-registret. Kriterier och mer vägledning hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.

Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

LONA-projekt i Habo kommun

Habo kommun har fått beviljat LONA-pengar för flera projekt, några pågår för tillfället och några är avslutade.

Pågående projekt

- Nyskapande, skötsel och kampanj för att gynna tätortsnära pollinatörer i Habo
- Värna Västra Vätterbäckarna
- Gynna vilda pollinatörer och pollinering

Avslutade projekt

- Främjande av friluftsliv i natur- och kulturmiljö i Habo
- Naturvårds- och friluftsområde utefter Vätterstranden
- Hökesåns dalgång
- Besöksmål Västra Vätterbäckarna
- Grönstrukturplan för Habo kommuns tätort
- Naturguide över Habo kommun
- Naturskola i närmiljö