Dricksvatten

Tekniska förvaltningen i Habo kommun ansvarar för det kommunala dricksvattnet.

Dricksvatten

Dricksvattnet i Habo tätort kommer från Vättern, som är en ytvattentäkt. Vattnet leds från Jönköpings kommun till Habo. För de övriga orterna i kommunen finns tre vattenverk för dricksvattenproduktion, som tar sitt vatten från grundvattnet. Vattnet renas innan det distribueras till användarna. Ledningsnätet består av ca 10 mil kallvattenledningar som förser abonnenterna med dricksvatten.

Vattnets hårdhet

Vi har mjukt vatten i Habo. Vattenhårdhet är ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller, främst är det kalcium- och magnesiumjoner som avses. Vatten med en hög halt av dessa joner kallas hårt vatten, låg halt kallas mjukt vatten. Kommunen har mjukt vatten och vattnets hårdhet anges i tyska grader, som sträcker sig mellan 0-20 °dH, där 0-2 benämns som mycket mjukt och 10-20 är hårt.

Kom ihåg att oavsett om ditt vatten är mjukt eller hårt, så blir disk och tvätt inte renare av att du överdoserar medel. 

Dricksvattenkvalitet

Vattenkvaliteten kontrolleras noggrant genom provtagning både på vattenverken och i ledningsnätet. Vid bedömning av resultat från drickvattenprov, bedöms provet antingen som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Bedömningen görs av ackrediterat laboratorium. Om provet skulle vara otjänligt informeras du som invånare genom Meddelande till abonnenter vid akuta händelser.

Här kan du ort för ort se en sammanställning över olika analyserade parametrar och vattnets hårdhet

Vill du veta mer om din dricksvattenkvalitet?

Kontakta miljöingenjören om du vill se analysresultat från egenkontrollen, eller om du har frågor eller funderingar om ditt dricksvatten.

Om vattenprover utöver egenkontrollen ska tas hos enstaka fastighetsägare gäller: Vi tar betalt för våra extrakostnader (analysen) om det visar sig att vattnet är utan anmärkning.