Skadeanmälan

Är skadan anmäld till försäkringsbolaget?

Hantering av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till tekniska förvaltningen via detta formulär kommer att behandlas enligt dataskyddförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till extern part om vi är skyldiga till det enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har lagrade om dig samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta då nämndsekreterare på kommunstyrelsen, tfn 036-442 80 00. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.habokommun.se/personuppgifter

Godkännande av hantering av personuppgifter