en grön planta, miljöprogrammet gror

Miljöprogrammet

Habo kommun har ett miljöprogram för åren 2020-2030. Vi har satt 20 mål som vi ska nå senast 2030. Genom detta visar vi att det finns ett driv för att arbeta med miljö och hållbarhet i vår kommun.

I Habo kommun ska det vara enkelt att göra rätt och det ska finnas goda möjligheter till ett hållbart liv och verkande. Med det här miljöprogrammet höjer vi ambitionsnivån och tar ett steg framåt i vårt
miljöarbete.

Vår vision - den hållbara kommunen för hela livet

Habo kommun ska vara hållbar. Vi vill hushålla med de resurser vi fått och använda dem på bästa sätt. Vi ska ta ansvar för och ta väl hand om vår miljö, ekonomi och andra resurser på ett sätt som gör att
kommunen kan fungera väl idag – och skapa goda möjligheter för kommande generationer. I Habo kommun ska visionen ”den hållbara kommunen för hela livet” genomsyra kommunens alla verksamheter och utgöra färdriktningen i allt arbete som vi utför.

Detta innebär att vi ska bidra till en miljömässigt hållbar utveckling genom att vi:

 • agerar och planerar långsiktigt genom att inkludera miljöhänsyn i våra beslut i nämnder, bolag och styrelser.
 • förstår miljökonsekvenserna av vårt agerande och tar ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i vårt dagliga arbete.
 • effektiviserar vår resursanvändning och utgår från de planetära resurser vi har och verkar för att inte överskrida dessa.
 • skapar möjligheter och uppmuntrar medarbetare, kommuninvånare, näringsliv och föreningar till ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete med fokus på förbättringsarbete och miljömedveten livsstil.

Våra fokusområden och de 20 målen

Fokusområde 1: En klimatsmart kommun

 1. Mellan år 2020-2030 ska de kommunala om- och nybyggnationerna vara miljöcertifierade enl. SGBC:s kriterier för Miljöbyggnad. Indikator 1 och 3 ska alltid uppfylla kravet för guld och det samlade betyget för alla indikatorer ska minst vara brons.
 2. Kommunens verksamheter och bolag ska under åren 2020-2030 endast använda energi (el och värme) från fjärrvärme och/eller förnybara källor.
 3. Kommunen ska producera minst 2100 MWh/år förnybar el (varav 1 400 MWh småskalig vattenkraft och 700 MWh solel) senast år 2030.
 4. Kommunen ska producera minst 30 000 MWh/år förnybar energi (övrig energiproduktion exklusive el) senast år 2030.
 5. Kommunens fordonsflotta ska vara fossilbränslefri år 2030.
 6. Kommunens personbilar ska vara fossilbränslefria år 2025.
 7. Kommunens upphandlade transporter ska ske med förnybara drivmedel senast 2030.
 8. Infrastrukturen för miljöbilar ska byggas ut.

Fokusområde 2: Hållbar konsumtion och produktion

 1. Livscykelanalyser (LCA) ska vara en naturlig del i upphandlingsprocessen och lämpliga miljökrav ska ställas, då upphandlingen bedöms ha betydande miljöpåverkan.
 2. Kommunens verksamheter ska främja fossilfria produkter enligt principer för cirkulär ekonomi vid upphandling.
 3. Kommunens verksamheter ska minimera sin resursanvändning genom ökad digitalisering.
 4. Kommunen ska arbeta aktivt för att minimera miljö- och klimatpåverkan från livsmedelskonsumtionen.
 5. Kommunen ska källsortera allt sitt avfall (inklusive matavfall) senast år 2023.
 6. Matsvinnet från de kommunala tillagnings- och beredningsköken ska minska.

Fokusområde 3: Hållbart nyttjande av natur, vatten och mark

 1. Kommunen ska arbeta för att främja ekosystemtjänster vid planering och drift.
 2. Kommunen ska vara väl anpassad efter klimatförändringar och de samhällspåverkande konsekvenser som följer av dessa.

Fokusområde 4: Utbildning, kommunikation och engagemang

 1. Kommunen ska utbilda och engagera sina anställda för att skapa ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete.
 2. Kommunen ska engagera elever och barn i skolor och förskolor för att skapa ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete.
 3. Kommunen ska uppmuntra företag och föreningar i den geografiska kommunen till att aktivt jobba med ett miljörelaterat förbättringsarbete.
 4. Kommunen ska informera och uppmuntra invånare för att underlätta en miljömedveten livsstil.