Ras och skred

Ras och skred kan uppstå både av naturliga skäl och på grund av människans påverkan på naturen. Ett förändrat klimat med ökade nederbördsmängder och höjda grundvattennivåer ökar risken för ras och skred.

Områden som tidigare inte har varit riskområden kan i framtiden medföra risk för ras och skred. Ofta handlar det om en kombination av flera faktorer. Störst risk för skred och ras är det vid jordslänter och raviner som innehåller jordlager med låg hållfasthet.

I Habo kommun finns områden med risker för ras och skred främst längs med vattendrag och anslutande moränslänter och raviner.