Radon i dricksvatten

Vatten som kommer från jordlager och berggrund kan innehålla radon. Vatten från grävda brunnar har ofta låga halter medan djupborrade brunnar kan ha höga halter. Radon från vattnet övergår till inomhusluften och kan ge förhöjd radonhalt inomhus. Kommunalt vatten renas från radon innan det går ut till hushållen och innehåller därför sällan höga radonhalter.

Mätning 

Radon i dricksvatten mäts genom att man tar ett särskilt prov på dricksvatten. Se mer under rubriken Egen dricksvattenbrunn. Har du kommunalt dricksvatten mäts radonhalten regelbundet. Du kan kontakta miljöingenjören på tekniska kontoret för att få senaste analysprotokollet.

Åtgärder 

Vid höga radonhalter orsakade av hushållsvattnet, räcker det oftast med att vattnet luftas kraftigt med en speciellt konstruerad radonavskiljare.