Tillsyn enligt plan- och bygglagen

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. I det ingår också lagrum för det tillsynsarbete som byggnadsnämnden arbetar med, det kan till exempel gälla tillsyn av obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Byggnadsnämnden ansvarar för frågor om lov, besked, tillsyn och vid delegation även planläggning. Nämnden ska verka för en god byggnadskultur och stads- och landskapsbild som ska vara estetiskt tilltalande. Nämnden ska även se till att bygglov är förenliga med gällande lag och praxis, ge råd och upplysningar och utöva tillsyn över byggandet. Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning ska medverka till att demokratiskt beslutade lagar och bestämmelser följs och tillämpas i enlighet med lagstiftarens intentioner och på samma sätt i hela landet. 

De tillsynsområden som byggnadsnämnden ansvarar för är följande: