LSS, stöd och service

Lagen om stöd och service till vissa med funktionsnedsättning, LSS, ger personer med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva som alla andra.

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av följande personkretsar som omfattas av lagen.

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vilket stöd och service kan beviljas?

 • Personlig assistans
 • Avlösarservice i hemmet
 • Kontaktperson
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Ledsagarservice
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet
 • Råd och stöd söker du hos regionens vuxen- eller barnhabilitering.

Du ansöker om stöd och service enligt LSS hos kommunens biståndshandläggare.