Egenkontroll för företag

Miljöbalken säger att företagen (verksamhetsutövarna) själva ska kontrollera sin verksamhet så att människors hälsa och miljön påverkas så lite som möjligt.

Det generella kravet på egenkontroll enligt miljöbalken gäller alla verksamheter som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, så kallade miljöfarliga verksamheter. Företagets VD eller motsvarande är ansvarig om inte en ansvarsfördelning finns nedtecknad.

Egenkontrollen är ett verktyg för att kontrollera och följa upp sin verksamhet och dess påverkan på människors hälsa och miljön. En väl fungerande egenkontroll ger goda förutsättningar för att upptäcka och åtgärda fel på utrustning, felaktiga rutiner eller andra brister innan de orsakar olägenheter.

Exempel på dokument som ska finnas på verksamheten:

  • Situationsplan
  • VA-ritningar spillvatten/dagvatten
  • Teknisk beskrivning över reningsanläggningar t.ex. reningsverk för spillvatten, oljeavskiljare och luftfilter. 

Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter ska följa de mer preciserade kraven i Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll, SFS 1998:901 (egenkontrollförordningen). Bland annat finns krav på skriftlig egenkontroll som underlättar arbetet och uppföljningen.