Förorenade områden

Ett förorenat område är enligt miljöbalkens 10 kapitel ett område där det i mark, sediment, vatten eller byggnader finns föroreningar som kan innebära skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Det är inte ovanligt att förorenade områden påträffas när grävarbeten, planläggning, bygg- eller rivningsarbeten utförs.

Upplysningsskyldighet

Oavsett vad området har använts till tidigare är det fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som genast ska underrätta myndigheten för tillsyn om en förorening har upptäckts och som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.