Kulturstipendium

Har du eller någon du känner gjort en framstående prestation eller betydelsefull insats på något kulturellt område, som musik, litteratur, konst, foto, hembygdsforskning eller kulturminnesvård?

I så fall kan du söka eller föreslå någon som kommunens kulturstipendiat. Du kan också söka stipendiet om du utbildar dig inom något av de ovan nämnda områden. Föreningar och organisationer kan också söka stipendiet. I båda fallen gäller att stipendiat ska vara bördig från eller bosatt i kommunen.

Stipendiesumman uppgår till en krona per invånare i Habo kommun närmast föregående årsskifte och delas ut av fritids- och kulturnämnden under nationaldagsfirandet i hembygdsparken.

Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiat lämnar du senast den 5 maj till fritids- och kulturförvaltningen, antingen via e-post till fritidkultur@habokommun.se eller via vanlig post till:

Fritids- och kulturförvaltningen
Box 212
566 24 Habo