Laddinfrastruktur

Laddinfrastruktur är det övergripande begreppet för fast utrustning som behövs för laddning av elfordon.

Laddinfrastruktur kan delas upp i ledningsinfrastruktur och laddningspunkter.

Med ledningsinfrastruktur avses ett förberedande system bestående av kanaler, tomrör, kabelstegar eller liknande där kablar till laddningspunkter enkelt kan dras fram.

Med laddningspunkt avses utrustningen som krävs för laddning av ett elfordon. 

Utöver de krav som ställs vid nybyggnation ställs retroaktiva krav som omfattar befintliga byggnader även om andra åtgärder inte vidtas. 

Efter den 1 januari 2025 kommer Byggnadsnämnden att bedriva tillsyn över de som har en ouppvärmd byggnad som inte är bostadshus och som har fler än 20 parkeringsplatser. 

Det innebär att åtgärder kommer att behöva vidtas före 1 januari 2025.