Illustrationsbild över centrum

Centrumutveckling

Var med och påverka framtidens Habo centrum!
Kommunen har tagit fram ett förslag till planprogram med visionen Ett mer levande centrum.

Visionen är att Habo centrum ska bli en mer levande plats – en välkomnande, trygg och tillgänglig mötesplats som fungerar som vardagsrum för både Habobor och besökare. Fler bostäder byggs som ökar underlaget för handel och service, som i sin tur utvecklar och förstärker Habos småstadskaraktär. Stationsområdet blir en del av centrum och utformas för att skapa en attraktiv entré till Habo, samtidigt som de två sidorna om spårområdet länkas samman.

Planprogrammet är en målbild för hur ett framtida centrum skulle kunna se ut, och ska fungera som en strategi för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av centrum.

Senast den 30 september behöver vi ha dina skriftliga synpunkter

Just nu är planprogrammet ute på så kallat samråd. Det innebär att du kan lämna synpunkter på planförslaget fram till den 30 september. Efter det kommer alla synpunkter tas i beaktande och ändringar kommer att göras, innan planprogrammet slutligen antas av kommunfullmäktige. Synpunkterna måste ha kommit in via formuläret nedan eller via e-post eller post. 

Kartberättelse till planprogrammet

För att ta del av en kortare version av planprogrammet har vi gjort en digital kartberättelse. Här väcks planprogrammet till liv i form av interaktiva kartor och bilder. 

Frågor och svar

På den här sidan har vi samlat några vanliga frågor och svar: Frågor och svar om förslag planprogram för Habo centrum

Lämna dina synpunkter här:

Du kan även skicka in dina synpunkter till:

plan@habokommun.se

eller

Habo kommun
Box 212
566 24 Habo

Skicka dina synpunkter senast den 30 september. 

Tidigare arbete

Centrum är en plats som berör många, och kommunens genomförda dialog om tätorten under hösten 2019 visar att invånarna har många idéer om hur centrum skulle kunna utvecklas. Arbetsprocessen för planprogrammet bygger vidare på den genomförda dialogen, där kommunen tillsammans med invånare och andra aktörer har fått utveckla en gemensam vision för centrum. Visionen har därefter legat till grund för planprogrammet.