Illustration över höghus

Centrumutveckling Habo tätort

Habo kommun har påbörjat arbetet med centrumutveckling för Habo tätort. Det är ett arbete som pågår under år 2020. Målet är att det efter sommaren finns beskrivet ett förslag till en framtida utveckling.

Det finns ett stort behov av att ta ett samlat grepp över planeringen för utvecklingen av centrum. Ett förändringsarbete av centrum har redan påbörjats, utifrån marknadsmässiga förutsättningar och tillfälligheter. Kommunen behöver därför ha en strategi och med eftertänksamhet utveckla centrum och dess närområde. Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-26 att en markanvändningsplan/planprogram för centrumutveckling ska tas fram.

Syftet med planprogrammet är att redovisa en målbild för hur ett framtida centrum kan se ut och presentera en strategi för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av centrum. Vi vill åstadkomma en attraktiv och trygg mötesplats för alla samt kunna stärka och utveckla centrum så att det kan fungera som en lönsam handelsplats för företagare, både nu och i framtiden.

Medborgardialog

Som ett första steg i framtagandet av ett planprogram har kommunen erbjudit tre olika tillfällen att delta i en tidig dialog, ett öppet hus, en webbenkät och en workshop. Inkomna synpunkter från dessa tre dialogtillfällen finns sammanställda i dokumentet Tidig dialog om Habo centrum.pdf.

Med medborgardialogerna som bakgrund skapar därför Habo kommun under sommaren fler platser att mötas kring. Dessa är tillfälliga och är ett bra sätt att testa förändringar utan att behöva göra alltför stor påverkan på redan byggd miljö.