Tobak

Du som i näringsverksamhet vill sälja tobaksvaror till konsumenter måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunen.

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Från den 1 juli 2019 gäller lag om tobak och liknande produkter. Lagen innebär bland annat att den som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunen.

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig.

Till din ansökan måste du bifoga ett egenkontrollprogram. Ett lämpligt utformat egenkontrollprogram krävs för att du ska få tillstånd.

Kommunen tar ut en ansökningsavgift samt en årlig avgift för tillsyn.

När du har ansökt om att få sälja tobaksvaror ska kommunen pröva din ansökan. Enligt den nya lagen ska en lämplighetsprövning ske av ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt. Lämplighetsprövningen kommer att ta sikte på alla som har ett betydande inflytande i verksamheten. Kommunen kommer att begära in yttranden från Polisen, Skatteverket och Kronofogden för att utreda lämpligheten.

Om du blir beviljad tillstånd att sälja tobaksvaror kommer lämplighetskraven att bestå. Kommunen kommer löpande att bedriva tillsyn för att säkerställa att du som tillståndshavare fortsättningsvis uppfyller de kriterier som krävs för att ha tillstånd.

Skyltning

På alla försäljningsställen som säljer tobak måste det finnas tydlig skyltning om att tobak inte får säljas till någon som är under 18 år.

Mer information om regler kring tobaksförsäljning och informationsmaterial på flera olika språk finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.