Fordonstvätt

Spillvatten från biltvätt innehåller bl.a. metaller och mineralolja. Förorenat vatten kan skada växt- och djurliv och störa kommunal avloppsrening och därför finns riktlinjer för tvätt av fordon.

Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner, VA-enheten i Habo kommun samt Mullsjö Energi & Miljö AB har tagit fram riktlinjer för verksamheter som tvättar fordon. Som verksamhetsutövare ska du följa riktlinjerna när du utformar och driver din verksamhet. Riktvärden i riktlinjerna överensstämmer med Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län och ABVA samt Fordonstvätt –Riktlinjer Jönköpings län.