Flödesschema som visar detaljplaneprocessen.

Planprocess, detaljplanering

Planprocessen styrs av plan- och bygglagen (PBL) och meningen är att pröva om ett förslag till markanvändning är lämplig. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.

Processen kan gå till på olika sätt beroende på vilket förfarande som ärendet handlägg med. Valet av förfarande utgår från förutsättningarna i det enskilda ärendet, och regleras av plan- och bygglagens femte kapitel.