Taxa och taxebestämmelser

I Habo kommun tillämpas så kallad maxtaxa. Maxtaxan innebär att avgiften beräknas efter hushållets sammanlagda inkomster före skatt, där inkomsttaket ligger på en sammanlagd månadsinkomst på 56 250 kronor. I fritidshemmet är maxtaxan högst två procent, dock högst 1 125 kronor i månaden för det första barnet och en procent (max 563 kronor) för det andra och tredje barnet. För ytterligare barn betalas ingen avgift. För fritidshem, lov- och morgonomsorg gäller taxan oberoende av tid.

Avgift betalas i efterskott under årets samtliga tolv månader, från och med placeringsdatum. Vid nyplacering erbjuds en veckas avgiftsfri introduktion, gäller ej vid omplacering. 

Det yngsta barnet räknas alltid som det första barnet. Den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift.

Fritidshem 6-13 år

Barn 1: avgift 2 % av inkomsten (högsta avgift är 1 125 kronor)
Barn 2: avgift 1 % av inkomsten (högsta avgift är 563 kronor)
Barn 3: avgift 1 % av inkomsten (högsta avgift är 563 kronor)

Morgonomsorg inklusive lovomsorg

Barn 1: avgift 1 % av inkomsten (högsta avgift är 563 kronor)
Barn 2: avgift 0.5 % av inkomsten (högsta avgift är 281,50 kronor)
Barn 3: avgift 0.5 % av inkomsten (högsta avgift är 281,50 kronor)

Lovomsorg

Barn 1: avgift 0.75 % av inkomsten (högsta avgift är 422 kronor)
Barn 2: avgift 0.5 % av inkomsten (högsta avgift är 281,50 kronor)
Barn 3: avgift 0.5 % av inkomsten (högsta avgift är 281,50 kronor) 

Om du inte betalar avgiften

Om du inte betalar en faktura i tid skickas en påminnelse med en påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om du ändå inte betalar din faktura överlämnas ärendet till inkassobolag.

Reglering av betald avgift

En felaktig avgift kan debiteras upp till tre år bakåt i tiden. Återbetalning av för hög avgift kan korrigeras i upp till 10 år.

Avgiftsbefrielse

Återbetalning av avgift kan ske om barnet varit sjukt och frånvarande minst 4 veckor i följd. En skriftlig ansökan om återbetalning ska lämnas till barn- och utbildningsförvaltningens handläggare. Återbetalning sker genom avdrag på nästkommande månadsavgift. Föräldrars ledighet berättigar ej till avgiftsbefrielse.