Taxa och taxebestämmelser

I Habo kommun tillämpas så kallad maxtaxa. Maxtaxan innebär att avgiften beräknas efter hushållets sammanlagda inkomster före skatt, där inkomsttaket ligger på en sammanlagd månadsinkomst på 54 830 kronor. I fritidshemmet är maxtaxan högst två procent, dock högst 1 097 kronor i månaden för det första barnet och en procent (max 548 kronor) för det andra och tredje barnet. För ytterligare barn betalas ingen avgift. För fritidshem, lov- och morgonomsorg gäller taxan oberoende av tid.

Avgift betalas i efterskott under årets samtliga tolv månader, från och med placeringsdatum. Vid nyplacering erbjuds en veckas avgiftsfri introduktion, gäller ej vid omplacering. 

Det yngsta barnet räknas alltid som det första barnet. Den närmast lägre avgiften betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift.

Fritidshem 6-13 år
Barn 1: avgift 2 % av inkomsten (högsta avgift är 1 097 kr)      
Barn 2: avgift 1 % av inkomsten (högsta avgift är 548 kr)      
Barn 3: avgift 1 % av inkomsten (högsta avgift är 548 kr)

Morgonomsorg inklusive lovomsorg
Barn 1: avgift 1 % av inkomsten (högsta avgift är 548 kr)
Barn 2: avgift 0.5 % av inkomsten (högsta avgift är 274 kr)
Barn 3: avgift 0.5 % av inkomsten (högsta avgift är 274 kr) 

Lovomsorg
Barn 1: avgift 0.75 % av inkomsten (högsta avgift är 412 kr)
Barn 2: avgift 0.5 % av inkomsten (högsta avgift är 274 kr)
Barn 3: avgift 0.5 % av inkomsten (högsta avgift är 274 kr) 

Om du inte betalar avgiften
Om du inte betalar en faktura i tid skickas en påminnelse med en påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om du ändå inte betalar din faktura överlämnas ärendet till inkassobolag.

Reglering av betald avgift
Retroaktiv återbetalning eller reglering av för högt eller för lågt betald avgift på grund av felaktigt anmälda inkomstuppgifter, kan ske för maximalt en månad bakåt i tiden efter särskild prövning i barn- och utbildningsnämnden.

Avgiftsbefrielse

Återbetalning av avgift kan ske om barnet varit sjukt och frånvarande minst 4 veckor i följd. En skriftlig ansökan om återbetalning ska lämnas till barn- och utbildningsförvaltningens handläggare. Återbetalning sker genom avdrag på nästkommande månadsavgift. Föräldrars ledighet berättigar ej till avgiftsbefrielse.