Kommunens krisorganisation

När en extraordinär händelse inträffar i Habo kommun kan krisledningsnämnden eller dess ordförande fatta beslut om att den kommunala krisledningen ska träda i funktion. Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Med en extraordinär händelse avses situation som kännetecknas av bland annat:

  • att händelsen avviker från det normala
  • att händelsen innebär störningar eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
  • att händelsen kräver skyndsamma insatser av kommun eller region

En tjänstemannastab ska verkställa krisledningsnämndens beslut. Tjänstemannastabens uppgifter är också att bereda ärenden, leda och utföra arbete åt krisledningsnämnden. Tjänstemannastaben består av kommunala tjänstemän. Ärendeberedningen innefattar bland annat att analysera den inträffade händelsen, förbereda information och föreslå åtgärder.

Tjänstemannastaben delas in i fyra funktioner

1. Lednings- och analysgruppen ska utarbeta beslutsunderlag och verkställa de beslut som krisledningen fattar. de ska ge direktiv för inriktningen av det skadeavhjälpande arbetet samt samordna tillgängliga resurser i kommunen och vidta åtgärder så att de kan ställas till förfogande för insatsen.

2. Informationsfunktionens uppgift är att ge information till allmänheten, media och egen organisation, upprätta presscenter och upplysningscentral. Informationsarbetet organiseras och leds av kommunens informationschef i samverkan med berörd förvaltningschef/tjänsteman och övriga delar av tjänstemannastaben. Informationsfunktionen kan också hjälpa enskild förvaltning även om inte övriga delar av tjänstemannastaben är i funktion.

3. Servicefunktionen bemannas efter de aktuella behoven. det ansvar den har är att se till att sambandet fungerar tillfredställande, ge IT-stöd och sköta personal- och utrustningsärendet.

4. Administrationsfunktionen utför expeditionsarbetet inom ledningsgruppen. Detta innefattar bland annat dokumentation (registrering av händelseförlopp och vidtagna åtgärder), framställning av underlag för stabsorientering samt lägesuppföljning.

Under länkar kan du ta del av kommunens planer som styr arbetet vid en extraordinär händelse.