Schaktmassor och avfall vid anläggningsarbeten

Här finns information om vad du bör tänka på innan du schaktar, lagrar eller återvinner massor eller annat avfall.

Återvinning av schaktmassor är ofta positivt för miljön och bidrar till en bättre hushållning av naturresurser. Men det får inte ske på ett sådant sätt att föroreningsbelastningen på den nya platsen ökar.

Schaktmassor räknas som ett avfall när någon schaktat bort dem för att bli av med dem.

Det vill säga att när massorna inte används som återfyllnad inom samma fastighet eller i samma schakt. Tar du emot sådana bortschaktade massor så tar du alltså emot ett avfall och måste hantera massorna enligt avfallslagstiftningen. Detta gäller även andra material som till exempel uppbruten asfalt eller betong.

När ska man anmäla sin hantering av schaktmassor?

Om man vill använda avfall i anläggningsarbeten eller mellanlagra avfall så finns det vissa regler och lagar att förhålla sig till. Ofta är det anmälningspliktigt eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken för mellanlagring eller återvinning av avfall. Det innebär att verksamheten eller åtgärden inte får startas innan man anmält verksamheten till miljönämnden eller fått ett tillstånd från Länsstyrelsen.

För anmälan till miljönämnden använd blankett "Anmälan om miljöfarlig verksamhet"

Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Förorenat område?

Massor som grävs upp kan t.ex. komma från ett förorenat område och vara så förorenade att de innebär en risk för människors hälsa eller miljön om föroreningarna sprids ut i miljön. Bara i Habo och Mullsjö kommuner finns över 250 områden som identifierats som möjligt förorenade, ofta är det platser där det tidigare funnits industrier. Byggnads- och vägmaterial kan även ibland innehålla föroreningar. Äldre asfalt t.ex. kan innehålla höga halter PAH:er som kan medföra en ökad risk för cancer och det mycket farliga miljögiftet PCB kan finnas i gammalt byggnadsmaterial.

Om du stöter på en förorening när du gräver måste du omedelbart avbryta grävningen och kontakta miljöförvaltningen.

Om grävning planeras i ett område som är förorenat så måste du lämna in en anmälan. Du använder blanketten "Anmälan om miljöfarlig verksamhet" till miljöförvaltningen senast 6 veckor innan grävningen får påbörjas. 

Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.