Temperatur

Rekommenderad temperatur inomhus är mellan +20º-23ºC

De flesta människor upplever god termisk komfort  inom temperaturintervallet 20–24 grader. Med termisk komfort menas hur ett utrymme upplevs med avseende på temperatur och drag.
Ett inomhusklimat som är eller upplevs som kallt, varmt eller dragigt kan påverka människans hälsa och vid vissa nivåer kan det bedömas som olägenhet.

Det är fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som är skyldig att göra de undersökningar som behövs och åtgärda eventuella brister.

Miljöförvaltningen använder följande riktvärden för att bedöma om det finns risk för olägenhet:

  • Luftens temperatur under 18º C (för känsliga grupper 20º)
  • Luftens temperatur över 24 º C, (sommartid över 26º C)

Om man som hyresgäst upplever obehag på grund av felaktig temperatur eller drag ska man alltid ta kontakt med fastighetsägaren.

Får man inte gehör för sina klagomål kan man kontakta miljöförvaltningen för att få råd och hjälp.