EU-fonder och program

Målsättningarna för programmen och fonderna för programperioden 2014-2020 utgår från EU:s övergripande tillväxtstrategi Europa 2020 som spänner över samtliga politikområden.

Atlas

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Athena

COSME-
(förkortning på Competitiveness of Enterprises and Small and Medium sized Enterprises.)

Erasmus +
Programmet där ungdomar, utbildning och sport är i fokus. Projekt till nedanstående aktiviteter prioriteras.

- Mobilitet (lärar-, elev- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten).

- Projektsamarbete (partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera).

- Stöd för policyförändring (olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå).

Europa för medborgarna

Europeiska socialfonden (ESF)
Program som handlar om kompetenshöjning, för att öka övergångarna till arbete samt sysselsättningsinitiativet för unga.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Fonden för ett sammanlänkad Europa
(transporter, energi, telekommunikationer och IKT)

Vinnova

Kommunalt partnerskap

Kreativa Europa

Landsbygdsprogrammet

Life

Lokal ledd utveckling (LLU)

Nordplus

Rättigheter och medborgarskap

Europeiska Socialfonden (EFS)
Ur Socialfondens program kan du ansöka om ditt projekt handlar om kompetensutveckling och/eller sysselsättning. Inom Socialfonden finns nu tre programområden för kompetenshöjning, för att öka övergångarna till arbete samt sysselsättningsinitiativet för unga.

Tillväxtverket (Strukturfonden)